FORMACIÓ DE PARES


PARTICIPACIÓ DE LES MARES I PARES ALS CENTRES EDUCATIUS

Com que la família no pot assumir a hores d’ara tot el conjunt de temes i àrees a transmetre i educar els seus fills, ha de “delegar” la seua responsabilitat en les institucions educativesl’escola-. A l’escola -entesa com els diferents nivells i cicles educatius des de l’E. Infantil a la Universitat- s’ensenyarien aquelles coses que els pares no saben, no poden o no tenen temps d’ensenyar. Però la responsabilitat seguiria sent de les mares i pares. 

[@more@]

Moltes vegades aquesta “delegació” es transforma en irresponsabilitat quan els pares es desentenen del que es fa a l’escola i l’educació dels escolars es veu escindida en el que es fa –s’ensenya– a l’escola i el que es fa –s’ensenya– a casa.

Per tal que no es cree aquesta dualitat, i des de la responsabilitat de la família en l’educació dels seus fills, els pares haurien de conéixer què es fa a l’’escola, tindre un contacte periòdic amb el profesorat i participar en les decisions en la mida que la legislació li ho permet.

Els pares i mares tenen el dret –i el deure- de conéixer quin és el Projecte Educatiu de Centre, per saber com és l’escola on envia el seu fill: quins objectius educatius tenen, quina metodologia, etc. I no només de conéixer-lo sinó, també, de fer les aportacions necessàries per enriquir-lo. La normativa educativa reconeixen el dret dels pares i mares a intervindre en el funcionament dels centres educatius, establint diferents vies de participació, tant a nivell individual com col·lectiu.

A nivell individual                                              .

La participació està limitada als interessos dels pares i mares en l'educació del seus fills i filles en la relació amb el tutor o tutora, responsable d'aquells com alumnes del centre. És per açò que tutors i tutores han de programar reunions al llarg del curs per informar sobre els programes, continguts, activitats, avaluació, etc.

A més, els pares i mares poden concertar entrevistes amb els tutors dels seus fills o filles per tal de comentar els avanços, retards i evolució general d'aquestos. En tots els centres hi ha marcat un horari exclusiu d'atenció a mares i pares.

També, tant a nivell individual com col·lectiu, les mares i pares poden participar en la dinàmica de l'aula o del centre, oferint la seua col·laboració en diverses activitats, en coordinació amb el professorat.

La participació dels pares i mares en el Consell Escolar de Centre l'exerciten mitjançant els seus representants, els quals elegeixen per votació.

Esquemàticament, els pares i mares haurien d’interessar-se per l’educació dels fills en relació a :

a)  Conéixer el centre on estudien els fills:

*   Per saber com és l’escola, cal conèixer els documents bàsics de funcionament del centre. el Projecte Educatiu del centre, el Projecte Curricular, la Programació General Anual, el Reglament de Règim Intern…

*   Conèixer el professorat, cap d’estudis, director/a. Al menys hauran de relacionar-se periòdicament amb el professorat que atendrà els fills, especialment el tutor/a

b)   Comunicar-se amb el professorat.

*   Tindre un contacte periòdic, sense esperar que els criden per anar a parlar amb el tutor/a i poder seguir de prop l’evolució del fill/alumne.

*   Cas que la comunicació es done perquè el tutor/a cride els pares, que no es pense que hi ha alguna cosa negativa, sinó que pot ser un contacte normal. .

*   Cal que els pares tinguen una actitud positiva inicial envers els tutors, pensant que aquests tenen molts alumnes que atendre i poc de temps per a les relacions amb les mares i pares.

*   Les mares i pares haurien d’oferir-se per a fer activitats a la classe, la qual cosa pot afavorir la relació amb el professorat i conéixer més directament la realitat dels centres i dels fills com alumnes.

c)    Participar en la dinàmica del centre:

*   Els pares i mares haurien d’oferir-se per a fer col·laborar en la dinàmica del centre: xerrades d’ orientació vocacional, activitats en l’hort escolar, participar en tallers, ensenyar coses, col·laborar al menjador, ensenyar a jugar als jocs tradicionals, …

*   Haurien de plantejar-se participar, integrant-se o col·laborant al Consell Escolar.

*   Caldria que feren un esforç per  participar en les activitats que s’organitzen al centre.

A nivell col·lectiu                                               

En cada centre hi ha una AMPA, Associació de Mares i Pares que, entre altres, tenen les següents finalitats:

*   Assessorar les mares i pares del centre.

*   Col·laborar en les activitats educatives i en les activitats complementàries i extraescolars

*   Promoure la participació del pares i les mares en la gestió dels centres.

* Defendre els drets dels pares i mares en allò que concerneix a l'educació dels seus fills i filles, informant de la problemàtica existent en grups concrets.

*   Elaborar propostes per al reglament de Règim Interior.

*   Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que d'ells fa el Consell Escolar.

Cal que les mares i pares coneguen l'escola a prop, tant a nivell dels seus recursos humans -el professorat i l’altre personal- com material -aules, instal·lacions, etc.- així com el seu règim de funcionament (PEC, PCC, RRI, etc.)

Les mares i pares haurien d’integrar-se a les AMPA i participar en les seues activitats -formatives, extraescolars, reunions de l'AMPA, etc.- per tal que l'escola responga a les necessitats reals de l'alumnat i vaja acostant-se a l’ideal d'escola activa i participativa. Per això caldrà:

*   Proposar alternatives al funcionament i a les activitats de l’associació de mares i pares i del mateix centre.

*   Formar-se com a pares i mares de filles i fills escolars, que van creixent, buscant aquesta formació a les APAs, als centres o al organismes municipals.

 

 

 Quant a educalzira

Pensar i repensar la ciutat. De vegades provoca mal de cap.
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.